Choose your add-on:

Bio-Toilet & HBG2

Bio-Toilet & HBG4

Double seat
Bio-Toilet & HBG 4

Double seat
Bio-Toilet & HBG 6